Bài tập thuyết electron. Định luật bảo toàn điện t